Jobben

Jobben

Vi sätter jobben främst. Alla ska ha rätt till ett meningsfullt arbete. Det är socialdemokratins viktigaste politiska mål. Alla människors förmåga ska tas tillvara och arbetslösheten ska alltid bekämpas.

Arbete åt alla innebär frihet och möjligheter för individen och ett starkare samhälle.

Den attraktionskraft som Bräcke kommun har måste tas tillvara och de närmaste åren blir viktiga om vi ska lyckas möta de framtida utmaningarna och få fler jobb. Vår kommun har en god entreprenörsanda och denna ska vi bygga vidare på. Stimulans ska ges till dem som vill ge kommunen tillväxt och utveckla företagandet oavsett om det är inom privat, offentlig eller sociala ekonomins verksamhet. Detta är viktigt för kommunens attraktions- och konkurrenskraft.

Bra kvalitet i offentlig verksamhet kräver goda villkor för dem som gör jobbet. Därför ska vi ge de anställda inom välfärdssektorn möjlighet till utbildning, kompetensutveckling och karriärutveckling. Vi ska prioritera arbetet med mönsterarbetsplatser där den goda arbetsmiljön, delaktighet och rätten till heltid är centrala.

Vi socialdemokrater accepterar inte ungdomsarbetslösheten. Vi vill därför att alla unga ska kunna få utbildning, praktik och jobb. Till detta behövs en socialdemokratiskt ledd regering som på bred front tar initiativ till mobilisering av samhället för ungdomars möjlighet på arbetsmarknaden.

Mer och bra samarbete


En viktig förutsättning för en positiv utveckling av Bräcke kommun och vårt län är ett bra samarbete inom länet. Det gäller inom alla områden. Det är viktigt att regionen och kommunerna arbetar tillsammans för gemensamma mål.

Vi socialdemokrater är öppen för att arbeta tillsammans med andra politiska partier, som liksom oss tycker att vi behöver samla alla goda krafter för att göra en bra kommun och ett bra län ännu bättre.


Skola/utbildning

Okränkbarhet, frihet, trygghet, alla människors lika värde samt tron på människors förmåga och företagsamhet är viktiga grunder för utveckling och lärande.

Vi vill fortsätta att utveckla en barnomsorg och skola med god kvalitet och tillgänglighet. I de bygder där det inte finns kommunal förskola vill vi uppmuntra och stödja föräldrakooperativa förskolor eller finna andra former som gör att barnfamiljer kan bo kvar.

Barns och elevers lust att lära sig ska tas tillvara, verksamheterna ska utgå från varje persons behov och förutsättningar. Varje elev får med stigande ålder ett större ansvar för det egna lärandet. Ingen elev ska lämna skolan med stämpeln ”icke godkänd”. Barn och elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver.

Genom samarbete mellan länets kommuner ska resurserna till gymnasieskolan användas effektivt och kvalitén på utbildningarna vara hög. Elevernas förstahandsval ska kunna erbjudas inom länet. Gymnasieskolans yrkesutbildningar ska ske i nära samarbete med de företag och arbetsgivare som finns i kommunen och i länet.

Särskilda insatser för att stimulera elever att söka utbildningar inom vård- och omsorgsyrken ska göras.

Det ska finnas ett bra utbud av eftergymnasial utbildning och vuxenutbildning. Andelen som går vidare till studier vid högskolor och universitet måste öka.

Utbildningar ska vara tillgängliga för våra medborgare genom distansundervisning vid lärcentrum. Vi ska motverka all form av mobbing.


Välfärden

Alla människor har lika värde och det är i huvudsak regeringen och riksdagens uppgift att utveckla de olika välfärdssystem som behövs i livets olika skeden.

Vi socialdemokrater vill ge goda förutsättningar för en god hälsa och positiv livsmiljö där människor mår bra och är mindre sjuka. Hälsan är en klassfråga som är kopplad till arbete, arbetsmiljö, jämställdhet, utbildningsnivå och boendestandard. Folkhälsan är inte i första hand ett sjukvårdsproblem utan ett samhällsproblem. Därför räcker det inte med sjukvårdspolitik utan vi måste ha en hälsopolitik som strävar efter att vi undviker sjukdom och ohälsa. Kommunens folkhälsoplan ska ge oss den kunskapen.

Vi vill forma en politik som ger så många som möjligt chansen att vara friska. En god hälso- och sjukvård har betydelse för den personliga tryggheten och ska vara lika för alla i hela landet. Hälso- och sjukvården ska vara gemensamt och solidariskt skattefinansierad. Den ska styras demokratiskt och fördelas rättvist efter behov.

Vi socialdemokrater ser också fram mot utvecklingen av e-hälsa och telemedicin, både i länet och kommunen, för distansoberoende vård.

Trygghet, kvalitet, god omvårdnad och delaktighet ska vara kännetecknande för all vård och omsorg för kommunens innevånare oavsett ålder.


Näringsliv och arbetstillfällen.

I en glesbygdskommun som Bräcke är tillgången på arbete och en väl fungerande kommunal service de viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling.


Vi socialdemokrater ska vara goda medarbetare i näringslivets utvecklingsarbete och vara beredda att på olika nivåer i samhället, medverka till att skapa goda förutsättningar för våra företag.

Det goda företagsklimatet ska göra att nya företag vill etablera sig i vår kommun.

I ett socialdemokratiskt styrt Bräcke ska det alltid vara enkelt att komma till tals.


Den bärande idén i vårt arbete ska vara att stödja entreprenörer, företagsledare och eldsjälar att förverkliga sina visioner. I samverkan ska vi svara för att fortbildning och tillgång till kompetent personal tryggas.

Vi ska verka för ett jämställt arbetsliv. Vi ska göra särskilda insatser för att öka kvinnors företagande.


Vi ser fram emot utvecklingen av förnyelsebara energikällor och etablering av vindkraftsparker på lämpliga områden i Bräcke kommun.


Besöksnäringen är av stor betydelse för vår kommun och kan utvecklas mera. Därför ska vi medverka till att redan påbörjade insatser kan fortsätta. Småskaligt producerade livsmedel av hög kvalitet är en verksamhet som har stora utvecklingsmöjligheter i vår kommun och som vi vill stödja.


Våra bygder erbjuder rika möjligheter till vila, rekreation och friluftsliv. Föreningar och byalag har under senare år skapat många nya möjligheter till intressanta upplevelser i byarna. Dessa utgör ett värdefullt komplement till de större anläggningarna.


Kultur och fritid


Kultur och en rik fritid är mycket viktigt för vår trivsel och hälsa. Vi är övertygade om att även vi som bor i en glesbygdskommun kan leva ett rikt liv med hög livskvalitet. Därför är vårt kulturarv i form av musik, konst, dans, drama och litteratur samt motion, idrott och friluftsliv mycket viktigt för oss socialdemokrater.


Alla våra medborgare ska ges möjlighet att välja och utöva den kultur man själv vill. Detta ska kommunen stötta genom att ha folkbiblioteken tillgängliga samt att ge stöd till olika arrangemang och föreställningar som våra föreningar och medborgare tar initiativ till.


I förskolorna och skolorna ska alla barn och ungdomar få uppleva minst en musik- eller teaterupplevelse varje år. Alla elever ska från tio års ålder erbjudas undervisning på instrument eller sång i kommunens kulturskola.


Då kommunen är liten vill vi ta initiativ till att förbättra samarbetet kring kulturfrågorna med regionen och länets övriga kommuner. Detta för att fler föreställningar och konserter ska nå boende i de mindre byarna i kommunen och övriga länet.


Den största delen av fritidsarbetet i kommunen utförs genom ideellt arbete i  föreningarna. Därför ska kommunen stötta de föreningar som har en verksamhet för barn och ungdomar med ett aktivitetsbidrag. Det är mycket viktigt att kommunen har ett bra samarbete med både de lokala föreningarna och länsidrotten.


De föreningar som sköter en anläggning ska ges förutsättningar att kunna göra detta på ett bra sätt. Dessa föreningar ska inte behöva betala någon hyra för sin verksamhet i denna anläggning.


Infrastruktur och kommunikationer


Modern infrastruktur och bra kommunikationer är grundförutsättningar för företagande och arbetsliv dels inom kommunen dels till viktiga orter i länet och vår omvärld. En bra arbetspendling till och från vår kommuns olika delar är viktigt för kommunens invånare och företag. Vi behöver kommunikationer och infrastruktur som fungerar hela året. Detta är förutsättningar för att vårt näringsliv ska kunna konkurrera på marknader såväl inom som utom Sverige.


Vår järnväg har rustats till god standard och trafik med snabbtåg kan idag ske på sträckan Stockholm – Östersund - Storlien. Även möjligheterna till bättre resande Sundsvall-Trondheim har utvecklats. Vi behöver ytterligare minska restiderna med tåg för att det ska bli mer tillgängligt att resa med järnväg. Även möjligheterna att frakta gods på järnväg behöver utvecklas ytterligare.


Bilen är en nödvändighet för oss som bor i Bräcke kommun eftersom kollektiva färdmedel inte är tillgängliga för alla. Det behövs stora förbättringar på vägnätet genom kommunen; både det nationella och länsvägnätet.

Vi socialdemokrater kommer därför att arbeta för mer resurser till vårt väg- och järnvägsnät.


Företagande och distansutbildning ska vara möjlig att bedrivas i hela länet. Snabb och säker tele- och datakommunikation är en förutsättning. Detsamma gäller utveckling av E-hälsa och telemedicin för distansoberoende vård. För att innevånarna i Bräcke kommun ska kunna ta del av detta, och för att kommunen skall uppnå sitt uppsatta mål, skall alla fastighetsägare i Bräcke kommun blivit erbjudna en lösning för att få minst 100 mbit till sin fastighet till år 2020.

Vi socialdemokrater fortsätter att prioritera detta arbete.


Hållbar livsmiljö


Jämtlands län är en av få regioner i Europa som är förskonade från stora föroreningar i mark och vatten. Miljöarbetet är på ett naturligt sätt en del i allt beslutsfattande på lokal och regional nivå idag. Vi socialdemokrater vill stärka kunskaperna och öka kraven för att skapa en god miljö, hos både privata näringslivet som offentliga sektorn. Vi vill kraftigt öka användningen av de bästa miljöalternativen. Det är därför bra om länet får en egen tillverkning av alternativa fordonsbränslen. Vi vill fortsätta att driva på så att fler tankningsställen för alternativa bränslen ska finnas. Kretsloppstänkandet ska stärkas och där ingår inköp av såväl ekologiskt producerat som rättvisemärkta varor och i möjligaste mån ökat inköp av lokalt producerat.


Boende


Bräcke kommun ska även i fortsättningen vara en trygg och attraktiv plats för boende. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en positiv bebyggelseutveckling både i tätorter och på vår landsbygd genom en god planberedskap.

Vi socialdemokrater arbetar för att få till stånd en förändring av strandskyddslagstiftningen, som i nuvarande form är ett hinder för landsbygdsutveckling.


En bra skola och livslångt lärande


Okränkbarhet, frihet, trygghet, alla människors lika värde samt tron på människors förmåga och företagsamhet är viktiga grunder för utveckling och lärande.


Vi vill fortsätta att utveckla en barnomsorg och skola med god kvalitet och tillgänglighet. I de bygder där det inte finns kommunal förskola vill vi uppmuntra och stödja föräldrakooperativa förskolor eller finna andra former som gör att barnfamiljer kan bo kvar.


Barns och elevers lust att lära sig ska tas tillvara, verksamheterna ska utgå från varje persons behov och förutsättningar. Varje elev får med stigande ålder ett större ansvar för det egna lärandet. Ingen elev ska lämna skolan med stämpeln ”icke godkänd”. Barn och elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver.


Genom samarbete mellan länets kommuner ska resurserna till gymnasieskolan användas effektivt och kvalitén på utbildningarna vara hög. Elevernas förstahandsval ska kunna erbjudas inom länet. Gymnasieskolans yrkesutbildningar ska ske i nära samarbete med de företag och arbetsgivare som finns i kommunen och i länet.

Särskilda insatser för att stimulera elever att söka utbildningar inom vård- och omsorgsyrken ska göras.


Det ska finnas ett bra utbud av eftergymnasial utbildning och vuxenutbildning. Andelen som går vidare till studier vid högskolor och universitet måste öka.

Utbildningar ska vara tillgängliga för våra medborgare genom distansundervisning vid lärcentrum. Vi ska motverka all form av mobbing.


Medlemsutbildningen tar upp vår historia, ideologi och organisation och omfattar tre delar. Del ett och två kan läsas som cirkel, med sex träffar i vardera stegen, eller som tvådagarsinternat. Del tre hålls centralt, men utlagd i landet. Huvudinriktningen är att arbetarekommunen driver medlemsutbildning m flera utbildningar i cirkelform.


Partidistriktet genomför årliga internat för Del 1 och Del 2, för att säkra att alla medlemmar får erbjudandet om utbildning. Utbildningarna är kostnadsfria för deltagarna, arbetarekommunen debiteras 200:- per deltagare enligt beslut på distriktskongressen.


ABF har regelbundna funktionsutbildningar för ordföranden, kassör, studieorganisatör m fl. Vi samarbetar alltid med ABF om cirklar, kurser, kulturarrangemang, föreläsningar. Ta hjälp av ABF och deras kunnande och resurser!


Kommande utbildningar genomförs i Östersund. Anmälan om deltagande görs senast 5 dagar innan utbildningstillfället, till susanne.wanseth@socialdemokraterna.se


Kommande studier: • 18-19/5 Medlemsutbildning del 2 • 14-15/9 Medlemsutbildning del 1 • 23-24/11 Medlemsutbildning del 2


De som har gått medlemsutbildning steg 1 och 2 kan söka till steg 3 som vänder sig till den som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet. Syfte med utbildningen är att öka medlemmarnas kunskaper om politik, framtidspartiet, ideologi och historia. Vi vill också att deltagarna ska få mer kunskaper om hur man på olika sätt kan engagera sig och göra insatser i organisationen som leder till samhällsförändring.


Kriterier för att få gå utbildningen är att man är medlem, och att man har gått partiets medlemsutbildning steg 1 och 2. För mer information om steg 3 och hur man söker finns på partiets centrala hemsida för studier. www.socialdemokraterna.abf.se

BRÄCKE KOMMUN – MÖJLIGHETERNAS KOMMUN


Frihet-jämlikhet-solidaritet

Alla människor ska vara fria att forma sitt eget liv och sträva mot sina drömmar.


Kärleksfulla, fria, självständiga och trygga människor. Varje människas utvecklingsmöjligheter ska tas tillvara. Alla ska ha möjlighet till ett utvecklande och berikande arbete.

Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt.


Det mångkulturella samhället berikar och skapar tillväxt där integration av våra nya medborgare är en viktig del. Individen är delaktig i samhället, känner tillhörighet och är medveten om det ömsesidiga beroendet av andra människor. Varje människa ska vara fri att utvecklas och erbjudas stöd och hjälp för möjlighet till utveckling.


Vårt samhälle bygger i grunden på en gemensam finansierad trygghetsmodell där var och en bidrar efter förmåga och var och en får efter behov.


Jobben ska sättas främst. Alla ska ha möjlighet till ett arbete. Det är grunden för att klara välfärden.


Alla, gammal som ung är trygga och har tillit till samhällets goda vård och omsorg.

Alla får den vård de behöver och ges utifrån var och ens unika egenskaper och behov.


Det finns en stark insikt om att samhällsutvecklingen byggs med ekologiska samband, långsiktig hållbarhet samt värdet av en bra livsmiljö och god folkhälsa. Det är ett långsiktigt ansvar som ska ge goda förutsättningar för kommande generationer och inte utgöra något hot i framtiden.

Bräcke kommun - möjligheternas kommun i möjligheternas län


Vår politik bygger på framtidstro och vilja till utveckling hos kommunens och länets invånare. Vi har en storslagen natur och en fantastisk miljö där det alltid är nära till människan. Vi är en möjligheternas kommun med bra miljöer inte minst för barn och unga.


Vi är stolta över den goda livsmiljön i vår kommun och de möjligheter som erbjuds här. Därför vill vi att fler ska upptäcka detta och välja att bosätta sig i vår kommun.  Vi vill tillsammans lägga grunden för en framgångsrik utveckling som ger fler jobb, fler företag och en inflyttning. Värdet av att vi blir fler med olika erfarenheter, bakgrunder och framtidsdrömmar ska uppskattas och tas tillvara. Tillsammans med våra invånare, föreningar och organisationer ska vi göra en bra kommun bättre. Trots stora utmaningar i ekonomi, arbetslöshet och neddragningar bygger vi vår politik på framtidstro och nya möjligheter.

För att klara detta krävs en socialdemokratiskt ledd regering. Med en politik som bygger på gemensam finansierad trygghet i skola, i sjukvård och i omsorgen om våra äldre. En socialdemokratisk politik med en samhällsmodell där vi alla bidrar efter förmåga och där samtliga får efter behov. Detta är de bärande grunderna för oss som lever i ett län och en kommun där avstånden är stora.


Vi socialdemokrater ska ge de lokala utvecklingsgrupperna stöd för sitt områdes utveckling och vi ska även i fortsättningen jobba efter ledorden enkelhet –effektivitet - demokrati i utvecklingen av Bräcke kommun.© Copyright. All Rights Reserved.